: حدیث هفته

بدترین مردم کسی است که عذز نپذیرد و از خطا نگذرد.

حضرت علی (ع)

شورای سازمان
شورای سازمان مرکب از پنج نفر بشرح ذیل می باشد :
1- شهردار دامغان – رییس شورای سازمان : جناب آقای مهندس مسلم نصرتی.
2- رییس هیئت مدیره سازمان – جناب آقای حاج ابوالفضل عزیزی.
3- نماینده شورای اسلامی شهر دامغان – عضو ناظر شورا: جناب آقای مهندس خسرو فولادیان.
4- کارشناس با تجربه در امور مالی – عضو شورا : جناب آقای مهدی ابراهیمی ارمی.
وظایف و اختیارات شورای سازمان :
1- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به شهرداری برای تنظیم برنامه تلفیقی.
2- بررسی و تایید بودجه، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ارائه آن به شهرداری برای تهیه، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه تلفیقی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب.
3- بررسی و تایید صورت های مالی سازمان و سایر گزارشات مالی بر اساس گزارش حسابرس رسمی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر.
4- پیشنهاد حسابرس رسمی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به شورای اسلامی شهر.
5- بررسی و تایید ساختار تشکیلاتی پیشنهادی سازمان در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها مصوب 20/2/1394 ابلاغی وزیر محترم کشور، جهت ارائه به شهرداری به منظور طی مراحل قانونی ذیربط.
6- تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر.
7- تایید معاملات در حد نصاب معاملات عمده با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن و سقف مقرر در ماده 35 آیین نامه مذکور.
8- تایید مصوبات هیات مدیره در خصوص اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و ارائه آن به شورای اسلامی شهر.
9- تایید مصوبات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و ارائه به شورای اسلامی شهر.

اطلاعیه ها
آمار بازدید